"Music is a medicine for broken hearts."

TABITHA & KOYING

Pop Songs

Tabitha & Koying
Shun shunlo
Hosuram ho heithilanung
Kei ukningei
Lungshini daiwurlame
Kimuranung dongurame
Kounak lhangai
Lhangai mayung lhangai
Lhouyang solungni
Lungshiyo touri
Maneiyei murchi mitchi
Marnopila lungshi
Nungmerthikal hungbikhi
Reidangei chaanri kalhome
Rongchannei maithangya
Shun-shun nuvinikhi
Mumakkor lawurah

More songs are coming soon!

⫸⋖⋗⫷⫸⋖⋗⫷⫸⋖\⋗⫷⫸⋖⋗⫷⫸⋖⋗⫷

OTHER MARINGA SINGERS